Članak 1: Definicije

U Uvjetima i odredbama koriste se sljedeće definicije:

 

1. "Claim24“: privatno društvo s ograničenom odgovornošću Claim24 B.V., registrirano u Gospodarskoj komori Nizozemske pod brojem 71375341, sa sjedištem u Amsterdam (Schiphol Boulevard 127, 1118 BG).

2. "Claim24.nl“: Web stranica Claim24 koja putnicima u zračnom prometu nudi različite mogućnosti za ostvarivanje njihovih prava, na temelju Uredbe EZ br. 261/2004, i Uredbe EZ br. 889/2002 i/ili Montrealske konvencije.

3. "Klijent“: svaka pravna ili fizička osoba koja daje nalog za Claim24 ili potpisuje ugovor s Claim24 i istovremeno je osoba koja ima pravo na naknadu od zračnog prijevoznika; Klijent može predstavljati više osoba za Claim24.

4. "Zračni prijevoznik”: kompanija koja je ponudila zračni prijevoz Klijentu ili ima namjeru da to obavlja.

5. "Zahtjev za odštetu“: svaki zahtjev za novčanu naknadu, odštetu ili povrat od zračnog prijevoznika u skladu s pravima putnika u zračnom prometu, prvenstveno na temelju Uredbe EZ br. 261/2004, Uredbe EZ br. 889/2002, Konvencije o ujedinjenju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz (Montrealska konvencija). Zahtjevi se mogu podnijeti zajednički ili odvojeno.

6. "Mandat“: ugovor kojim osoba, „komitent“, daje drugoj osobi, „agentu“, ovlaštenje za zastupanje u jedan ili više pravnih akata.

7. "Ugovor”: ugovor između Claim24 i Klijenta sklopljenog s pritiskom na gumb „Slažem se s Uvjetima i odredbama.”

8. "Izvansudska i prijateljska putanja“: izvansudska putanja znači da će Claim24 pripremiti i poslati pisma za naplatu odštete. Prijateljska putanja znači da Claim24 poziva zračnog prijevoznika da plati iznos naknade uz pomoć prijateljskog sporazuma. Ako se odšteta ne isplati tijekom izvanparničnog postupka, Claim24 će procijeniti želi li započeti prijateljski postupak. Prijateljska putanja uključuje, između ostalog, sastavljanje i slanje poziva i podsjetnika po vlastitom nahođenju.

9, "Pravni postupak“: pravna naplata odštete od i/ili u ime Claim24, u svoje ime ili u ime klijenta, uključujući (ali ne ograničavajući se na) sastavljanje poziva i/ili vođenje postupka protiv zračnog prijevoznika, provedbu (rješavanje) pregovora sa zračnim prijevoznikom i postizanje prijateljskog sporazuma sa zračnim prijevoznikom.

 

Članak 2: Opće odredbe

1. Ovi opći uvjeti i odredbe primjenjuju se na sve ugovore između Claim24 i klijenta, ako ovi uvjeti i odredbe izričito ne odstupaju od pisanog ugovora između dviju uključenih strana. Ugovor između Claim24 i klijenta stupa na snagu kada klijent odobri Claim24 ovlaštenje za poduzimanje radnje.

2. Claim24 je ovlašten mijenjati ove uvjete i odredbe u svakom trenutku, osim onoga što je navedeno u članku 6:236 Građanskog zakonika. Klijent će biti obaviješten u slučaju značajnih promjena.

3. Dok Claim24 koristi posrednika/posrednike i/ili treće strane u provedbi ugovora, ti se uvjeti odnose i na posrednika/posrednike i/ili treće strane.

4. Opći uvjeti i odredbe primjenjuju se i na pravne partnere Claim24. Klijent daje dopištenje Claim24 za dijeljnje osobnih podataka s pravnim partnerima ako je to potrebno za obradu zahtjeva za odštetu.

5. U svrhu podnošenja ponuda za naznačivanje Claim24, klijent mora imati najmanje 18 godina. Ako klijent nema 18 godina, Claim24 će zatražiti od roditelja ili skrbnika da podnesu ponudu za naznačivanje u njihovo ime.

6. Svi će se iznosi plaćati i moraju biti plaćeni u eurima. Claim24 neće prihvatiti plaćanja u drugim valutama.

 

Članak 3: Ugovori

1. Sve ponude, bilo koje vrste, su bez obveza i valjane su samo kao ponuda za sklapanje ugovora, osim ako je drugačije navedeno u Claim24.

2. Claim24 podnosi zahtjev za odštetu u ime klijenta od zračnog prijevoznika. Klijent ima zakonsko pravo na njega u slučaju kašnjenja, otkazivanja, prebukiranja ili na drugi način poremećaj leta u skladu s Uredbom EZ br. 261/2004.

3. Claim24 zadržava pravo izvršiti svaki ugovor po vlastitom nahođenju. Claim24 će u svakom trenutku izvršiti ugovor u skladu po svom najboljem znanju i mogućnostima, u skladu sa zahtjevima dobre izvedbe. Osim toga, nijedno pravo ne može proizaći iz informacija koje pruža Claim24 ili preko web stranice.

4. Claim24 ima pravo odbiti zahtjev za odštetu u bilo koje vrijeme bez navođenja razloga, bez obzira na to je li to tijekom (izvan) sudskog postupka. Claim24 više nije obvezan uložiti bilo kakav napor u odnosu na zahtjev.

5. Ugovor se sklapa samo kada je ugovor potvrđen od Claim24 klijentu u pisanom obliku putem e-pošte ili na neki drugi način, ili ako je Claim24 proveo ugovor.

6. Sklapanjem ugovora s Claim24, klijent jamči da je on/ona ovlašten/a i ima pravnu sposobnost da sklopi ugovor u svoje ime i, ako je potrebno, u ime njegovog/njezinog suputnika.

7. Potpisivanjem obrasca za naznačivanje, klijent jamči da je on/ona ovlašten/a i ima pravnu sposobnost da potpiše obrazac za naznačivanje u svoje ime i, ako je potrebno, u ime njegovog/njezinog malodobnog suputnika.

8. Klijent se slaže da se ugovor s Claim24 sastoji od „ad litem“ mandata kojim podnositelj zahtjeva priznaje da mu daje pravo djelovanja u njegovo ime i za njegov račun te da ga zastupa pred sudom u kontekstu bilo kojeg pravnog postupka za plaćanje cjelokupne ili dijela naknade koja je predmet ugovora.

9. Za razdoblje0 trajanja ugovora, klijentu će biti zabranjeno dodijeliti njegov zahtjev i, drugo, komunicirati izravno i/ili neizravno, osobno i/ili preko treće strane koja djeluje za njega i/ili u njegovo/njeno ime, sa zračnim prijevoznikom i/ili njegovog predstavnika potonje, u vezi s naknadom koja je predmet ugovora.

10. Klijent jamči da zahtjev nije dodijeljen trećoj strani i da nema pravnog spora u tijeku ili se očekuje da će proizaći između klijenta i zračnog prijevoznika.

11. Nakon potpisivanja obrasca za naznačivanje, klijent ne smije angažirati druge strane u rješavanju njegovog zahtjeva, jer je zahtjev već dodijeljen Claim24. Sve postojeće obveze moraju biti otkazane prije nego što klijent potpiše punomoć ili dokument za ovlaštenje.

12. Nakon potpisivanja obrasca za naznačivanje, klijent se obvezuje prekinuti pregovore sa zračnim prijevoznikom i preusmjeriti sve pokušaje kontakta od zračnog prijevoznika na Claim24, kako bi Claim24 postigao najbolji mogući ishod.

13. Ako klijent prima izravna plaćanja ili druge naknade od relevantnog zračnog prijevoznika nakon sklapanja ugovora sa Claim24, klijent je dužan odmah obavijestiti Claim24. Takva plaćanja smatrat će se naknadom za let i Claim24 će imati pravo na njihovu naknadu za uslugu i pravne troškove, ako Claim24 poduzme pravne korake prije nego što klijent primi plaćanje od zračnog prijevoznika. Da biste izbjegli sumnju: naknada za let ne uključuje plaćanja ili naknade za odvjetnike, troškove za pravne savjete, sudske troškove, troškove za naplatu, kamate ili nešto slično, ova plaćanja će pripadati samo Claim24.

14. U izvršavanju svog mandata, Claim24 može naznačiti odvjetnika da pokrene i nadzire pravni postupak za i u ime klijenta. Prije početka pravnog postupka, Claim24 ili odvjetnik će stupiti u kontakt s klijentom oko pojedinosti o identitetu odvjetnika i obavijestiti da će se održati sudski postupak pred nadležnim sudom, u svrhu dobivanja cjelkopunog iili djelomičnog iznosa naknade.

15. Ako se klijent iz bilo kojeg razloga ne slaže s izborom odvjetnika, dužan je o tome obavijestiti Claim24 u roku od 7 dana od dana kada je Claim24 poslao obavijest iz točke 11. ovog članka.

16. Ako odvjetnik dođe do zaključka da nema dovoljno izgleda za uspjeh, klijent će biti obaviješten o tome, a ni Claim24 ni odvjetnik neće poduzeti ikakve daljnje radnje.

17. Ako Claim24 ili odvjetnik poduzmu korake za izvršenje zahtjeva, Claim24 preuzima troškove u slučaju gubitka tužbe.

18. Claim24 ne daje nikakva jamstva o uspješnoj naplati zahtjeva za odštetu od zračnog prijevoznika. Claim24 neće poslati obavijest klijentu za svaku radnju koju će poduzeti, ali će obavještavati klijenta što je više moguće tijekom postupka putem korisničkog računa klijenta na web stranici Claim24, e-pošte i/ili telefonskih poziva. Nikakva prava ne mogu proizaći iz savjeta od Claim24. Claim24 ne snosi nikakve posljedice ako klijent (redovito) ne čita poruke koje šalje Claim24.

Članak 4: Obveze klijenta

1. Na zahtjev Claim24, klijent daje sve potrebne podatke ili informacije potrebne za izvršenje ugovora. Klijent jamči da su svi podaci i informacije točni, potpuni i istiniti. Claim24 ima obeštećenje za bilo kakva potraživanja koja proizlaze iz, ali nisu ograničena na netočne podatke ili informacije koje je dao klijent ili zbog nedostatka suradnje ili lažnog ponašanja klijenta.

2. Klijent se obvezuje da će obavijestiti Claim24 u pisanom obliku i roku od 7 kalendarskih dana nakon primitka informacija, o svim promjenama u vezi s njegovom situacijom i/ili podacima za kontakt (promjena prebivališta, promjena e-pošte, itd.), kao i za sve nove informacije koje se izravno ili neizravno odnose na naknadu pokrivenu ugovorom (djelomična ili potpuna isplata od ili u ime zračnog prijevoznika, primanje e-pošte od zračnog prijevoznika u vezi spora za let i/ili pravo na naknadu, itd.)

3. Ako klijent dostavi netočne ili nepotpune podatke, sakrije informacije od Claim24 i/ili izvrši prijevaru, Claim24 nema nikakvu odgovornost za nastalu štetu ili potraživanja od trećih strana. Claim24 će naplatiti proviziju i sve nastale troškove, kao i svaki gubitak koji pretrpi Claim24 ili njegovi partneri i bit će na trošak i rizik za klijenta.

4. Klijent je odgovoran za pružanje točnih i dostatnih podataka o banci ili plaćanju. Claim24 ne može snositi odgovornost ako su podaci pogrešni.

5. Klijent će obeštetiti Claim24 za bilo kakva potraživanja od trećih strana kao rezultat pogrešaka koje je učinio klijent i/ili pogrešno dostavljenih podataka/informacija i/ili prijevare.

6. Klijent nema izravan kontakt sa zračnim prijevoznikom.

7. Prihvaćanjem uvjeta i odredbi, klijent izjavljuje putem web stranice ili e-pošte da je on/ona obavijestio/la Claim24 za svu korespondenciju sa zračnim prijevoznikom.

8. Klijent nema ovlaštenje izravno komunicirati sa zračnim prijevoznikom nakon sklapanja ugovora o zahtjevu za odštetu tijekom izvansudskog postupka, prijateljskog postupka ili pravnog postupka. Uz iznimku pisanog ugovora sa Claim24 u tom pogledu. Claim24 ne snosi odgovoran za moguću štetu i/ili gubitke koji su rezultat klijentovih vlastitih postupaka protiv zračnog prijevoznika.

9. Klijent mora prijaviti prethodno angažiranje sa zračnim prijevoznikom ili ostalim trećim stranama i mora odmah prijaviti o izravnim plaćanjima (ili bilo kojem drugom obliku plaćanja, kao što su vaučeri) od zračnog prijevoznika ili ostalih trećih strana. Klijent je dužan platiti proviziju Claim24 i troškove navedene u članku 7.

10. Svaka odgovornost Claim24 je isključena osim ako postoji namjera ili gruba nepažnja. Ovo isključenje odgovornosti pokriva svu izravnu ili neizravnu štetu, nematerijalnu štetu, gubitak dobiti i gubitak od trgovanja, bez obzira na razlog i iz bilo kojeg razloga.

11. Klijent daje Claim24 ovlaštenje za zastupanje klijenta potpisivanjem punomoći. Klijent ovim daje Claim24 punomoć za naplatu potraživanja u izvansudskom postupku, te na taj način čini sve što je potrebno da utiče na to. Ipak, punomoć je već formalno odobrena od i za Claim24 nakon sklapanja ugovora.

12. Na temelju informacija koje su dostupni Claim24 i korespondencije zračnog prijevoznika, Claim24 će procijeniti hoće li započeti prijateljski postupak ili ne. Ako Claim24 ne smatra da je početak prijateljskog postupka prikladan ili iz bilo kojeg razloga, Claim24 ima pravo suzdržati se od prijateljskog postupka bez navođenja razloga. Za početak prijateljskog postupka i svakog naknadnog pravnog postupka, zatražit će dopuštenje od klijenta.

13. Claim24 ima pravo procijeniti hoće li pokrenuti pravni postupak. Claim24 ima pravo suzdržati se od pokretanja sudskog postupka iz bilo kojeg razloga, bez ikakvog objašnjenja.

14. Klijent daje dozvolu Claim24 da započne pravni postupak u ime Claim24 ili u ime klijenta. Claim24 smatra da je to prijateljski sporazum, pravni postupak ili prijenos na druge mjere koje Claim24 smatra potrebnim.

15. Ako klijent otkaže sudski postupak Claim24 na temelju opravdanih ili neopravdanih razloga, sudske troškove podmirit će klijent.

16. Za podnošenje žalbe nadležnoj inspekciji i pokretanje pravnog postupka, mogu se primjenjivati različiti rokovi. Postoje različiti rokovi za podizanje tužbe:

a. 2 godine za zahtjeve nizozemskim zračnin prijevoznicima;

b. 3 godine za zahtjeve njemačkim zračnim prijevoznicima;

c. 6 godina za zahtjeve britanskim zračnim prijevoznicima;

g. 1 godinu za zahtjeve belgijskim zračnim prijevoznicima;

e. 2 godine za zahtjeve drugim zračnim prijevoznicima.

17. Razdoblje isteka će stupiti na snagu u trenutku kada se let treba održati. Claim24 nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja koja može proizaći zbog mogućeg izostavljanja odštete.

Članak 5: Pravo na povlačenje

1. Ugovor između klijenta i Claim24 može se raskinuti na 3 načina, naime: 1) Claim24 je zahtjev izvršio u pisanom obliku, 2) zahtjev je naplaćen, ili 3) klijent trajno raskine ugovor. Ako Klijent prerano raskine ugovor, uvjeti iz ovog članka su na snazi.

2. Klijent nema dopuštenje trajno da raskine ugovor, osim ako se izričito ne sporazumije u pisanom obliku s Claim24.

3. Ako klijent raskine ugovor s Claim24 nakon isteka roka od 14 dana iz članka 5. točke 1. ovih općih odredbi, klijent mora platiti Claim24 iznos od 35% uključujući PDV od naknade koja je predmet ugovora.

4. Ako klijent raskine ugovor s Claim24, nakon podnošenja pravne žalbe, klijent mora platiti Claim24 iznos od 35 %, naknade koja je predmet ugovora uključujući PDV, uvećana za nastale troškove i izdatke Claim24 u kontekstu sudskog postupka. Štoviše, od trenutka obavještavanja klijenta, Claim24 više neće biti obvezan platiti troškove povezane s pravnim postupcima koji su pokrenuti. Klijent snosi sve troškove vezane uz pravni postupak i bit će jedino odgovoran za administraciju i posljedice pravnog postupka.

5. Klijent izričito potvrđuje da će sljedeće situacije biti automatske, osim ako nije drugačije određeno u ugovoru Claim24, prestanak ugovora sklopljenog s Claim24 od klijenta i rezultirat će obvezom za potonje da plati Claim24 iznose predviđenim u točkama 3 ili 4 ovog članka, od trenutka kada Claim24 sazna za navedenu situaciju(ije):

a. Klijent ili bilo koja treća strana koja djeluje za njega i/ili u njegovo ime je primila cjelokupnu ili dio naknade koju Claim24 potražuje, bez obavještavanja Claim24 u roku od 3 kalendarska dana od primitka iznosa;

b. Klijent je sklopio ugovor s davateljem usluga koji nije Claim24, kako bi osigurao cjelokupnu ili dio naknade, bez obzira na to je li klijent navedeni ugovor sklopio prije ili nakon ugovora s Claim24;

c. Klijent je dao nalog trećoj osobi, osim Claim24, da djeluje za njega i/ili u njegovo ime kako bi dobio cjelokupnu ili dio naknade, bez obzira na to je li klijent dao nalog trećoj osobi prije ili nakon ugovora s Claim24;

d. Klijent ne poštuje i/ili nije poštivao točke 1. i 2. članka 4. ovih uvjeta i odredbi;

e. Klijent nije poslao Claim24 potrebne dokumente koje je zatražio kako bi nastavio primati naknadu koja je predmet ugovora;

f. Ako paušalna naknada koju potražuje Claim24 nije primljena ili se ne može dobiti, u cijelosti ili djelomično, zbog prijavljivanja netočnih ili nepotpunih informacija koje je poslao klijent, nedostatka informacija ili neprenosenja i/ili netočnih ili nepotpunih podataka iz točke 2. članka 4., ili ih je Claim24 izričito zatražio;

g. Pravni zahtjev za plaćanje fiksne naknade sud je proglasio nedopuštenim ili neosnovanim, u cijelosti ili djelomično, zbog prijavljivanja netočnih ili nepotpunih podataka od klijenta ili za njega i/ili u njegovo ime, nedostatka informacija ili nerazumijevanje i/ili netočno ili nepotpuno priopćavanje informacija iz točke 2. članka 4., ili ih je Claim24 izričito zatražio;

h. Klijent nije točno i potpuno odgovorio na neko pitanje (a) i/ili Claim24 je zahtjev za informacije i/ili dokument(e);

i. Općenito, klijent ne surađuje s Claim24.

6. Ako, unatoč dva podsjetnika iz Claim24, i nakon 7 kalendarskih dana od slanja drugog podsjetnika, klijent još uvijek nije poslao potrebne dokumente, smatrat će se da klijent želi raskinuti ugovorni odnos s Claim24.

7. Claim24 može raskinuti ugovorni odnos s klijentom u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave i bez naknade, ako nije poslan nikakav poziv.

 

Članak 7: Provizija i plaćanje

1. Ako Claim24 uspije dobiti cjelokupni ili djelomični iznos naknade odštete prema Uredbi 261/2004, ima pravo na proviziju od 29% s PDV-om od ukupnog primljenog iznosa naknade. To je neovisno o tome hoće li se naplata izvršiti naporima Claim24 ili klijenta u suradnji s Claim24.

2. Sva sredstva koju će Claim24 primljena primiti za ili u ime klijenta, bit će isplaćena na bankovni račun Claim24.

3. Claim24 posluje po principu „ne liječi, ne plaća“. Osim u slučajevima navedenim u člancima 4., 5. i 6. ovih općih odredbi i uvjeta, klijent ne treba ništa platiti Claim24, osim ako se ne dobije djelomična ili cjelopkupnu naknada.

4. Bez obzira na to, ako se pravni zahtjev podnesen nositelju zahtjeva proglasi nedopuštenim ili neosnovanim, nositelj mora platiti postupovnu naknadu koja mu je naložena za plaćanje, pritom ne može zahtijevati naknadu ili isplatu zahtjeva odštete.

5. Claim24 može naplatiti naknadu u ime klijenta. U tom slučaju, u roku od 3 mjeseca od primitka uplate i pod uvjetom da Claim24 ima točan broj računa klijenta, Claim24 će prenijeti naknadu klijentu primljenu u njegovo ime, umanjenu za cijenu određenu u točki 1. ovog članka.

6. Klijent prihvaća da ima pravo na iznos fiksne naknade propisane Uredbom 261/2004, umanjenog za cijenu određenu u točki 1. ovoga članka.

7. Klijent potvrđuje da nema pravo na bilo koji drugi iznos koji zračni prijevoznik može platiti, kao što je, na primjer, naknada troškova podnošenja žalbe, troškovi izvršenja pravne odluke ili plaćanje postupovne naknade. To vrijedi i u svim slučajevima u kojima zračni prijevoznik (ili treća strana, u ime zračnog prijevoznika) plaća cjelokupni ili dio iznosa koji je naloženo zračnom prijevozniku da isplati klijentu ili bilo kojoj trećoj osobi za i/ili u ime klijenta.

8. Plaćanja od zračnog prijevoznika koja se vrše izravno na račun klijenta ili bilo koje treće strane, klijent i/ili treća strana moraju obavijestiti Claim24 u roku od 7 dana od dana primitka navedenog iznosa. U slučaju neispunjavanja obveza, Claim24 zadržava pravo fakturirati klijentu iznos koji je jednak na 35% od ukupne naknade odštete. Pored toga, svi troškovi nastali tijekom naplate naknade, naplaćuju se klijentu.

9. Naknada primljena od Claim24 koja se odnosi na klijenta bit će isplaćena najkasnije u roku od deset radnih dana nakon primitka sredstava. Samo u slučaju ako se iznos može povezati s referentnim brojem, i klijent je dostavio ispravne bankovne podatke. Ako to nije slučaj, Claim24 zadržava pravo isplatiti naknadu odštete klijentu, najkasnije u roku od 30 dana nakon primitka referentnog broja i bankovnih podataka.

10. Ako Claim24 prima plaćanje cjelokupnog ili dijela paušalne naknade, ali klijent nije dostavio bankovni račun na koji se treba prebaciti iznos koji se naplaćuje klijentu, ili ako je poslani broj bankovnog računa Claim24 očito pogrešan, Claim24 će poslati obavijest klijentu da je iznos dospio. U ovoj obavijesti, Claim24 će zatražiti točne podatke o bankovnom računu na koji se mora platiti iznos. Nakon prve obavijesti, Claim24 će poslati još jednu obavijest u roku od 2 mjeseca od datuma prve obavijesti. Ako je prošla godina dana od datuma kada je Claim24 poslala drugu obavijest bez odgovarajućeg odgovora od klijenta, klijent više ne može zahtijevati plaćanje od Claim24 za iznos koji se treba vratiti u skladu s ovim općim uvjetima.

11. Claim24 nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog netočnih ili nedostatnih bankovnih podataka koje je dostavio klijent. Claim24 zadržava pravo obustaviti transakcijske troškove stranim brojevima računa za iznos naknade koju treba isplatiti.

12. Ako je klijent dostavio pogrešne ili nedostatne informacije koje su rezultirale isplatom iznosa naknade pogrešnom primatelju, Claim24 nije odgovoran i nije obvezan povratiti iznos.

13. Svi bankovni ili transakcijski troškovi vezani za međunarodna plaćanja koji se moraju izvršiti zbog klijenta bit će naplaćeni od klijenta.

14. Nakon sklapanja ugovora s Claim24, Claim24 ima pravo naplatiti zakonsku kamatu zračnom prijevozniku i nastale neželjene troškove. To uključuje (ali nije ograničeno na) našu proviziju „ako ne uspijemo, ne naplaćujemo”, dodatne troškove zastupanja, ako je primjenjivo, (izvan) sudske troškove, sudske pristojbe, troškove usluga, troškove ovrhe i ostale nastale troškove ako je primjenjivo. Ovi se troškovi trebaju u cijelosti isplatiti od zračnog prijevoznika Claim24. Ako klijent odluči povući zahtjev, opisani troškovi, uključujući proviziju od 29%, bit će naplaćeni klijentu.

15. Ako zračni prijevoznik ponudi naknadu u drugom obliku osim u gotovini nakon početka izvansudskog postupka, ali prije početka pravnog postupka, onda klijent nema pravo da je prihvati sve dok ne dobije pisano odobrenje od Claim24.

16. Ako klijent za podmirenje bilo kojeg računa prihvati vaučer ili kupon za popust, bez odobrenja Claim24, cijena određena u točki 1. ovog članka i dalje će se dugovati Claim24. Naknada koja se duguje Claim24 obračunava se na temelju iznosa naknade koju Claim24 potražuje od zračnog prijevoznika.

17. Nakon početka pravnog postupka, klijent ne smije prihvatiti vaučere, milje ili bilo bilo koji drugi oblik naknade odštete koja bi zamijenila financijska sredstva. Ako se klijentu ne plati iznos naknade, Claim24 će dugovati iznos od 35% od zahtjeva za naknadu štete, isključujući troškove koji su već nastali za Claim24 tijekom pravnog postupka.

18. U slučaju spora, fakture se moraju provjeriti u roku od 8 kalendarskih dana od slanja klijentu. Ako se u tom roku ne pošalje obrazloženi prigovor, automatski će se smatrati da se slaže s fakturom i općenito s iznosom fakturiranim od Claim24.

19. U slučaju da se faktura ne plati u roku od 8 dana u gore navedenoj točki, na dospjeli iznosi obračunava se zakonska kamatna stopa bez prethodne obavijesti.

20. Isto tako, u slučaju da se isplata ne izvrši u istom razdoblju, podnositelj zahtjeva snosi odgovornost za potraživanje odštete za svaki poslani podsjetnik, u fiksnom iznosu od 50 EUR za svaki podsjetnik.

Članak 8: Jamstvo i obveza

1. Claim24 ne može jamčiti klijentu da će dobiti potraživanu naknadu. Dobivanje naknade ovisi o nekoliko čimbenika na koje Claim24 ne može uvijek utjecati.

2. Claim24 je obvezan sredstvima. U slučaju da Claim24 ne uspije dobiti punu ili djelomičnu naplatu naknade, neće snositi odgovornost za štete, izravne ili neizravne, koje su nastale kod podnositelja zahtjeva ili trećih strana.

3. Kao što je spomenuto u odredbama članka 11. ovih uvjeta i odredbi, Claim24 ne može preuzeti odgovornost za kašnjenje u plaćanju ako nije odgovoran za to.

4. Ni u kom slučaju Claim24 ne može preuzeti odgovornost za posljedice nedostupnosti web stranice.

5. U slučaju kada se Claim24 može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu, naknada koja se potražuje ili duguje kao rezultat navedene odgovornosti ni u kojem slučaju neće prijeći iznos paušalne naknade koja se potražuje od Claim 24, u ime klijenta, zračnog prijevoznika.

6. Klijent ne može podnijeti žalbu protiv Claim24 u slučaju da klijent ne primi novac naplaćen od Claim24 jer klijent nije dostavio točne bankovne podatke.

 

Članak 9: Intelektualno vlasništvo

1. U načelu, ugovor ne daje ili ne prenosi prava intelektualnog vlasništva klijenta.

2. Klijentu je zabranjeno koristiti i/ili obavljati bilo kakve izmjene elemenata web stranice, na primjer njihovim reproduciranjem, bez prethodnog pisanog pristanka Claim24.

 

Članak 10: Obrada osobnih podataka

1. Za provedbu ugovora s klijentom, Claim24 prikuplja osobne podatke o klijentu. Svi osobni podaci prikupljaju se u skladu s općim propisima o zaštiti podataka, Uredbom (EU) 2016/679 (vidite: Izjava o privatnosti).

2. Claim24 će prvenstveno koristiti osobne podatke koje je klijent dostavio kako bi ispunio uslugu dostupnosti, informacijske usluge i pravosuđa, u skladu s ugovorom. Claim24 također može prikupljati osobne podatke u druge svrhe, kao što su statistika, administracija i komunikacija, IT i sigurnosna administracija, sustavi provjere autentičnosti i odobravanja.

3. Claim24 smatra (osobne) podatke kao povjerljive informacije klijenta. Klijent daje neopozivu suglasnost za obradu osobnih podataka koji će se koristiti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), u kontekstu normalnog poslovanja Claim24,.

 

Članak 11: Viša sila

1. Claim24 nema obvezu ispuniti bilo koju obvezu prema klijentu ako je spriječen višom silom ili okolnostima na koje ne može utjecati, niti je odgovoran u skladu sa zakonom, pravnom aktu ili općeprihvaćenom standardu.

2. Viša sila uključuje: sve vanjske uzroke, predviđene ili nepredviđene, na koje Claim24 ne utječe ili ne može utjecati, zbog čega Claim24 ne može ispuniti obveze prema klijentu. Claim24 zadržava pravo pozvati se na višu silu ako okolnosti sprječavaju (daljnu) provedbu ugovora nakon što je Claim24 trebao ispuniti bilo koju obvezu koja proizlazi iz ugovora s klijentom.

3. Claim24 ima pravo suspendirati svoje obveze prema klijentu sve dok traje viša sila.

 

Članak 12: Mjerodavno pravo i nadležnost

1. Ugovorni odnos između Claim24 i klijenta podliježe nizozemskim zakonima.

2. Sporovi s Claim24 o izvršenju ugovora rješavaju se putem arbitraže.

3. Engleska verzija ovih uvjeta će prevladati u slučaju nedosljednosti između prijevoda.

Ova stranica koristi kolačiće. Korištenjem claim24.hr, prihvaćate našu politiku o kolačićima. cookie policy.      PRIHVATI